Характеристика природного комплекса Черного моря

Страница 3

· глибинні відкладення материкового склону та впдини.

К л і м а т. Завдяки невеликим розмірам Чорного моря та його замкненусті климат в значній мірі обумовлен впливом оточуючих просторів суходолу. Його континентальність виявляється у значних коливаннях температури повітря по сезонам року та в неравномірності розподілу осадків.

К о л і р т а п р о з о р і с т ь в о д и. Водні маси Чорного моря складаються з солених середземноморських вод (175кв.км. вна рік), впадаючих природною течією через Босфорський пролив, прісних вод материкового стоку (біля 400кв.м.) та осадків на моверхню моря.

Вода має зелено-синій колір, який з приближенням до берегів стає все більш зеленим та жовто-зеленим.

Донна рослинність складається з водорослей (крупних – до 1,5м, та мікроскопічних) та квіткових рослин, розповсюдженна у прибрежній зоні на мілині, приблизно на глибині до 50м.

Р о с л и н н и й т а т в а р и н н и й с в і т. Органічне життя зосереджене головним чином у поверхневому шарі води . У Чорному морі налічують понад 2000 видів морських організмів. 3 рибних реcypciв (понад 160 видів риб) промислове значения мають хамса, ставрида, шпроти, кефаль, камбала, оселедець, осетрові (6iлyгa, осетер, сев­рюга). У мopi є три види дельфінів (промисел на них заборонено у 1966 році). 3 нерибних pecypciв найбільше значення мають водорості (філофора, цистозира, зостера) та безхребетні (мідії, креветки, устриці). Великого значення набуває розвиток аквакультури (зокрема, штучне розведення мідій, форелі), а також акліматизація лосося, окуня, далекосхідної кeфaлi.

Фауна Чорного моря в основному схожа з фауной Средиземного моря, але має деякі види “каспійського типу”. З багатої фауни Средиземного моря (біля 6000 видів) в Чорному морі зустрічаються лише біля 1500видів, що обумовлено в значній мірі зниженою солоністю вод Чорного моря, наявністю сірководню на його глибинах та значними зимовими охолодженнями.

П р о м и с л о в і с т ь н а Ч о р н о м у м о р і. В Чорному морі відобуваеться на рік 2-2,5кг риби з гектару. Існує можливість більш інтенсивного риболовства у відкритих водах. По загальній кількості розвитку життя Чорне море займає проміжне положення між бідним Средиземним морем і багатим Каспійським морем.

З давніх часів Чорне море мае велике транспортне значення. Голвні порти в межах України — Одеса, Іллічівськ, Южний, Миколаїв, Ялта, Керч та інші, в Румунії — Констанца; Болгарії — Бургас, Варна; у Туреччині — Трабзон, Самсун, Зонгулдак. Узбережжя Чорного моря — важливий рекреаційний район. Широко відомі курорти Одеського ку­рортного району, Південного бе­рега Криму, Чорноморського узбережжя Кавказу в Грузії, а також Златні Пясиці й Слинчев Бряг у Болгарії та інші.

У вивченні природних умов та pecypciв Чорного моря важливе місце займають комплексні дослідження, зокрема программи СКОДЧ (спільне комплексне океанологічне дослідження Чорного моря, здійснене у 1976—1980 роках), “Моря СРСР” (розроблена 1981 року). Проблемами вивчення Чорного моря займається інститут океанології іm. П. П. Ширшова АН України, Морський гідрофізичний інcmumym АН України, Біології південних морів інститут ім. О.О. Ковалевського АН України та інші установи.

Міжнародно-правовий с т а т у с Чорного моря базується на загальновизнаних принципах міжнародного права, в т. ч. міжнародного морсъкого права. Має деякі специфічні риси, зумовлені географічним положенням Чорного моря, сполученого з іншими морськими просторами тільки вузькою смугою морської території Туреччини — Чорноморсъкими протоками.

В Чорному морі встановлений i діє загальноприйнятий поділ морських просторів на внутрішні води, mepumopiальні води, прилеглі зони та відкриті моря. Bci причорноморські держави здійснюють над континентальним шельфом свої суверенні права для розвідки та розробки його природних 6агатств. Ширина території вод причорноморських держав разом з прилег-лими зонами не перевищуе 12 морських миль. На інших просторах діє режим відкритого моря з винятками, встановленими Конвенцією про режим проток 1936 року. Згідно з Конвенцією з морського права 1982 року частика Чорного моря за межами териториальних вод може бути розподілена між причорноморськими державами на економічні зони, де вони зможуть здійснювати сувереннні права для розвідки, розробки та збереження живих та мінеральних pecypciв, а також юрисдикцію щодо створення штучних oстровів, уста­новок та споруд, морських наукових досліджень, захисту та збереження морського середовища.

Страницы: 1 2 3 4 

Разделы